پروفایل: خانم شکیبا شکرخند

دوره آموزش رویت
زمان پیشنهادی برگزاری: دوشنبه ها ۱۴-۱۶
تعداد جلسات: ۸ جلسه
زمان اولین جلسه: دوشنبه، ۲۵ بهمن
پیش نیاز ها: –
هزینه ثبت نام: ١۶٠ هزارتومان
تجربه مربوط: TA درس ارائه معماری با رایانه

طرح درس:

جلسه ی اول:
تاریخچه نرم افزار_آشنایی با محیط نرم افزار_
levelبندی ترازهای طبقاتی
جلسه ی دوم:
آشنایی با ترسیمات دیوار_آشنایی با ابزارهای ویرایشی
جلسه ی سوم:
لایه بندی دیوارها_نحوه ی ترسیم دیوار پرده ای و ویرایش آن_نحوه ی ترسیم در و پنجره
جلسه ی چهارم:
کار با ابزار _
similarحجم سازی فمیلی_طراحی داخلی با _ Extrusionآشنایی با ابزارهای – sweep
void family-sweep blend
_آشنایی باrevolve – blend
جلسه ی پنجم:
ترسیم انواع سقف ها_ترسیم نرده_ترسیم رمپ و شیب راهه_ترسیم پله_نحوهه ی ترسیم پله ی استادیوم
جلسه ی ششم:
آموزش انتقال پلان
Autocadبه Revitو برعکس_آموزش کامل اندازه گذاری پلان_آموزش شیت بندی در
_
Revitنحوه ی خروجی اسکیس از Revit
جلسه ی هفتم و هشتم:
آموزش موتور
Renderاکتان در Revitشامل:
نصب و آشنایی با محیط
تنظیم زاویه دید و دوربین
متریال دهی و رندرینگ خارجی
متریال دهی و رندرینگ داخلی

ما را دنبال کنید