نشریه معماری – شماره ۱

فروردین ۹۶ – شماره ۱ – پرونده: معرفی معماری:

معرفی را می توان فرآیندی برای شناساندن چیزی به کسی تعریف کرد. در این پرونده معرفی در خدمت معماری است و ما سعی کرده‌ایم تا از چند جهت به معرفی معماری بپردازیم: نخست نشریه ای که در دست دارید اولین شماره از مجله ی معماری است و می توان این شماره را معرفی نامه ی نشریه ی معماری خواند. امید که این نشریه مفید واقع شود. دوم، معرفی معماری را می توانیم به عرضه و ارائه‌ی یک اثر معمارانه تاویل کرد. در این صورت معرفی معماری به بیان معماری تنزل می یابد. در این شماره روش های نوین تری از شناساندن طرح را برای کارفرما معرفی می کنیم. در یادداشت های پیش‌رو رابطه‌ی معمار-کارفرما بار ها آگاهانه و غیرآگاهانه مورد بررسی قرار می گیرد. شما را با واقعیت و حقیقت افزوده و دیگر نرم افزار های مربوط آشنا می سازیم که به بیان بهتر یک طرح کمک شایانی می‌کند و بی‌شک در آینده‌ی نزیک تاثیر بیش‌تری در زندگی حرفه ای و روزمره‌ی ما خواهد داشت. از طرفی ساختمان یا رویدادهای بزرگی چون پریتزکر نیز مصادیقِ معرف معماری هستند. سوژه ای که در رسانه های عمومی مورد توجه قرار می گیرد. رویدادهایی که می توانند در مقام ایجاد زبان مشترک میان معمار و جامعه قرار گرفته و سواد عمومی را افزایش دهند. به همین منظور به بررسی آخرین برندگان پریتزکر می پردازیم.

یادداشت های این شماره:

دریافت پی دی اف نشریه:

 

مطالعه آنلاین:

Posted in نشریه.