آیین نامه ی کاما

آیین نامه:

بند۱: «کانون آموزش مهارت های انجمن» علمی یا به اختصار «کاما» به جهت معرفی، تبلیغ و حمایت از کلاس های دانشجویی و برای دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه تهران تشکیل شده است.

بند۲: کاما در طول ترم مسوولیت و نظارتی بر کلاس ها ندارد و کیفیت سنجی هر کلاسی در پایان هر ترم بررسی می شود.

بند۳: کاما زیر مجموعه ی انجمن علمی معماری پردیس هنر های زیبا – مقطع کارشناسی است.

بند۴: حمایت های کاما مبتنی بر جهت دهی بهتر و تبلیغ کلاس هاست. حمایت های تبلیغاتی از طریق سایت (aa-ut.ir)، اینستاگرام (aa.ut) و تلگرام گروه ورودی های سال های مختلف مقطع کارشناسی می باشد و ممکن است با توجه به شرایط گوناگون در قالب های دیگر منتشر شود.

تبصره: تمام تبلیغات و حمایت ها منوط به ثبت کلاس تا زمان های مقرر توسط دبیر خواهد بود.

بند۵: در حال حاضر انجمن علمی فضایی برای در اختیار گذاشتن کلاس ها ندارد.

بند۶: به منظور بهبود کیفیت کلاس ها، ممکن است انجمن علمی پیش از پذیرش هر دبیری با تشکیل جلسه با آن دبیر یا بررسی سوابق جهت تایید یا عدم تایید صلاحیت او اقدام نماید. حمایت انجمن علمی در دوره های بعدی منوط به رضایت دانشجویان شرکت کننده در کلاس خواهد بود.

بند۷: به منظور تامین نیاز های مالی ممکن است انجمن علمی، درصدی از سود کلاس ها را برای خود در نظر بگیرد.

تبصره: در دوره ی اول برگزاری، هزینه ای از دبیران دریافت نمی شود.

بند۸: چشم انداز کاما، همکاری وسیع با دانشجویان و تشکیل کلاس های تابستانی یا برنامه های ویژه آتی است.

بند۹: به منظور حمایت از دبیران، سوابق و رزومه ی افراد نیز در سایت قرار می گیرد.

تبصره: انجمن علمی در حال حاضر توانایی صدور هیچ گواهی رسمی تدریس برای دبیران یا هنرجویان را ندارد.

بند۱۰: انجمن علمی مجاز است در هر زمانی این آیین نامه را تغییر دهد.

ما را دنبال کنید