کاما

دانشجویان معماری در طول ترم‌ نیازمند به فراگیری نرم‌افزارهای گوناگونی می‌شوند وانجمن علمی با برگزاری کلاس

در جهت پاسخ به این نیازها می‌کوشد.به همین منظور از دانشجویان توانمند به عنوان دبیر کمک می‌گیریم.

ثبت نام کلاس های تابستان 98

.

ما را دنبال کنید