درباره ما

در حال حاضر انجمن علمی دارای یک مجمع عمومی و شورای مرکزی است. اعضای شورای عمومی عبارت است از: سید علی صدق، فرینوش هادیان جزی، نجمه ایوبی، کیمیا نوری نژاد، یاسمین ثابتی، رومینا مهربد، آریانا امینیان، […]

در ادامه بخوانید