چهارشنبه چت: معرفی ارشد ۲ (۳۰/۱/۹۶)

◀️ در دومین چهارشنبه چت با داستان ۴ دانشجو (و فارغ التحصیل) از ۴ گرایش دیگرِ ارشد همراه می شویم.

Posted in چهارشنبه چت.