چهارشنبه چت:(۹۶/۱۲/۲) شانزده میلی متری معماری-گفتار در باب تعامل سینما و معماری – گزارش تصویری