چهارشنبه چت:آشنایی با انجمن (۹۶/۷/۱۹)

#چهارشنبه_چت خودگویی! (معرفی انجمن علمی)