فعالیت‌های انجمن

انجمن‌های علمی نهادی است که از اوایل دهه‌ی هشتاد در محیط دانشگاه متولد شده و برای تقویت فرهنگ و اخلاق علمی فعالیت می‌کند. دانشجویان معماری دانشگاه تهران نیز از سال ۱۳۸۴ انجمن علمی خودشان را تاسیس کردند و در طول این سال‌ها به فعالیت‌های گوناگونِ علمی، فرهنگی و هنری پرداخته اند. از تفاوت‌های مهم انجمن‌های علمی با دیگر تشکل‌ها، عدم سوگیری سیاسی یا اجتماعی آن‌هاست است و دغدغه‌ی اصلی این نهاد از نامش پیداست. در حال حاضر خانواده‌ی ما با حدود ۳۰ عضو به فعالیت می‌پردازد و از شما نیز برای حضور در خانواده‌ی ما دعوت می‌شود.

Posted in دسته‌بندی نشده.